paithiaokan
Search
Close this search box.

ไทย-มาเลย์-อิเหนา (IMT-GT Summit)

ไทย-มาเลย์-อิเหนา

ไทย-มาเลย์-อิเหนา จับมือ แคมเปญปีท่องเที่ยวอนุภูมิภาค

ไทย-มาเลย์-อิเหนา

ไทย-มาเลย์-อิเหนา  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT Summit) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 15 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

“ประเทศไทยได้เน้นย้ำประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.เร่งรัดพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 2.ทั้ง 3 ประเทศได้มีการหารือกันเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ทั้ง 3 ประเทศมีการผลิตร่วมกันในปริมาณมาก ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

 

3.เร่งรัดการให้ประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT ลงนามในกรอบความตกลงด้านพิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว์ และ 4.พัฒนาโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสอดรับกับ BCG Model ผ่านการระดมทุนในหลายรูปแบบ ทั้งนี้

 

ผู้นำประเทศแผนงาน IMT-GT ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแคมเปญปีแห่งการท่องเที่ยวอนุภูมิภาค IMT-GT พ.ศ.2566-2568 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี แห่งการจัดตั้งแผนงาน IMT-GT โดยจะร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ”.