paithiaokan
Search
Close this search box.

เที่ยวอุทัยธานี จังหวัดที่มากล้นด้วยเสน่ห์

เที่ยวอุทัยธานี   เมืองอุทัยธานีมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี โดยพบหลักฐานยืนยัน ในหลายพื้นที่ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด ภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนหน้าผา (เขาปลาร้า) เป็นต้น

 

อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี ตำนานเก่าเล่าว่า ในสมัยกรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า คือ อำเภอหนองฉางในปัจจุบันนี้ แล้วพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน คนมอญและคนกะเหรี่ยง จึงเรียกว่า “เมืองอู่ไทย”

 

เที่ยวอุทัยธานี

 

ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทยซึ่งพากันตั้งบ้าน เรือนอยู่อย่างหนาแน่น มีพืชพันธุ์ และอาหารอุดมสมบูรณ์ กว่าแห่งอื่น ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทางเดินและเกิดกันดารน้ำ เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง เที่ยวอุทัยธานี จนในที่สุด พะตะเบิดได้เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย

 

โดยขุดที่เก็บกักน้ำไว้ใกล้เมือง และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทย เป็นคนแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง

 

เมืองอู่ไทยต่อมาได้เรียกกันเป็น “เมืองอุไทย” ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง คาดว่าเพี้ยนไปตามสำเนียงชาวพื้นเมืองเดิม ได้มีฐานะเป็นหัวเมืองด่านชั้นนอก

 

อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี มีพระพลสงครามเป็นนายด่านแม่กลอง และพระอินทรเดชเป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบันแม่กลองคืออำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และหนองหลวงคือตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง) คอยดูแลพม่าที่จะยกทัพมาตามเส้นทางชายแดนด่านแม่ละเมา

 

เที่ยวอุทัยธานี ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2163) ได้โปรดเกล้าฯ ให้บัญญัติอำนาจการใช้ตราประจำตำแหน่ง มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี  ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า “เมืองอุไทยธานี เป็นหัวเมืองขึ้นแก่มหาดไทย”

เมืองอุไทยธานีเป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ ดังนั้นชาวเมืองจึงต้องขนข้าวบรรทุกเกวียนมาลงที่แม่น้ำ อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี  จึงทำให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ำจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เที่ยวอุทัยธานี

 

เรียกว่าหมู่บ้าน “สะแกกรัง” เนื่องจากเป็นพื้นที่มีป่าสะแกขึ้นเต็มริมน้ำและมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน บ้านสะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพี้ยนเป็น “ซิเกี๋ยกั้ง” อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี  เป็นตลาดซื้อข้าวที่มีพ่อค้าคนจีนนิยมไปตั้งบ้านเรือนและยุ้งฉาง

 

อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี ต่อมาในระยะหลังได้มีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เที่ยวอุทัยธานี เพราะความสะดวกในการกะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวงซึ่งเป็นจำพวกมูลค้างคาว ไม้ซุง กระวาน และช้างป่า อีกทั้งยังมีช่องทางในการค้าข้าวอีกด้วย

 

เที่ยวอุทัยธานี ที่ตั้งและอาณาเขต

 

อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี ถูกจัดให้อยู่ในภาคกลางตอนบนตาม ราชบัณฑิตยสถานและกรมอุตุนิยมวิทยา แต่บางหน่วยงานถูกจัดให้อยู่ตอนล่างของภาคเหนือเที่ยวอุทัยธานี มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

 

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดชัยนาท

ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี

 

แม่น้ำและแหล่งน้ำที่สำคัญแม่น้ำสะแกกรัง มีต้นกำเนิดจากเขาโมโกจูในจังหวัดกำแพงเพชร ไหลผ่านอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอทัพทัน และอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง

 

เที่ยวอุทัยธานีก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ที่บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี มีความยาวประมาณ 225 กิโลเมตร โดยในแม่น้ำบริเวณตลาดหน้าวัดอุโปสถาราม อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี

 

มีชุมชนชาวแพซึ่งอยู่อาศัยกันมาหลายชั่วอายุคนเที่ยวอุทัยธานี  มีการทำสวนต้นเตยและเพาะเลี้ยงปลาแรดในกระชังซึ่งเป็นปลาที่มีชื่อของจังหวัดด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ผ่าน ต.หาดทนง (เกาะเทโพ) อ.เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 

ลำห้วยคลองโพ เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอสว่างอารมณ์ ไหลมาบรรจบแม่น้ำสะแกกรัง(แควตากแดด) อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี  ที่ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร

ลำห้วยขุนแก้ว เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต ไหลผ่านอำเภอห้วยคต อำเภอลานสัก อำเภอหนองฉาง อำเภอหนองขาหย่าง ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง และอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มาบรรจบแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร

เที่ยวอุทัยธานี 2023 เที่ยวอุทัยธานี

 

เที่ยวอุทัยธานีรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่ขึ้นชื่อว่า ขวานทอง หรือ ประเทศไทย นั่นเอง ในวันนี้นะคะแอดจะพาทุก ๆ คน ไปตะลุยดินแดนใหม่ ๆ ค่ะ ที่ไม่ค่อยได้ไปเยือนมากนัก ที่นั้นก็คือ โซนภาคกลาง นั่นเองค่า ภาคกลาง

 

ก็เป็นอีกหนึ่งภาคนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามม๊ากมากกกไม่แพ้ภาคอื่น ๆ เลย ซึ่งจังหวัดที่แอดจะนำมารีวิวให้ลูกเพจหรือคนที่เพิ่งเข้ามาอ่านได้ไปละลายทรัพย์ตาม ๆ กัน ในวันนี้ สถานที่นั้นก็คือ ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง ที่เที่ยวอุทัยธานีนั่นเอง

 

แอดขอบอกเลยว่า อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี ที่แอดนำมารีวิวในวันนี้นั้นสุดว้าว ๆๆๆๆ  มากๆๆ ค่ะ ไฮล์ไลท์ของแต่ละ อุทัยธานีที่เที่ยว แต่ละสถานที่นั้นทำให้ตะลึงงึนงันกันเลยทีเดียว แต่ก่อนที่เราจะไป เที่ยวอุทัยธานี

 

มารู้จักแต่ละ สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี กันนั้น เรามาทำความรู้จัก ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง กันก่อนสักเล็กน้อยนะคะ จะได้เที่ยวอย่างมีความรู้ ฟิน ๆ ไปเลยจ้า

 

อัพเดทที่เที่ยวอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี มากขึ้นแล้ว แอบขนลุกในความลึกลับไปตาม ๆ กัน เลยใช่ไหมคะ แอดเองก็ยังขนลุกและว้าวเหมือนกันค่ะ เอาล่ะแอดว่าตอนนี้หลาย ๆ คน คงตั้งตา ตั้งใจ รอ ที่จะไปเยือนแดน ที่เที่ยวอุทัยธานี

 

กันแล้วแหละ ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว ที่เที่ยวอุทัยธานี  แอดก็ขอบอกว่าแอดเองก็พร้อมเหมือนกันค่ะ!!! แอดขอรับรองเลยว่า ใครที่มา เที่ยวอุทัยธานี ครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้ว ต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้งแน่นอน

 

 ไปเช็คอิน เที่ยวเมืองรอง อุทัยธานี

 

ครั้งนี้เราเลยจะพาทุกคนไปเที่ยว เมืองรอง กันที่เที่ยวอุทัยธานี แต่ต้องแอบกระซิบบอกก่อนเลยว่า สโลวไลฟ์ ชิลสุดๆ อย่างแน่นอนกับ ที่เที่ยวอุทัยธานี ต้องเช็คอิน ถ่ายรูปสวย ไหว้พระ เดินตลาดเก่า ชมธรรมชาติ เพลินๆ ว่าแต่จะมีที่ไหน อะไรบ้าง ให้เราไปชิล

1. วัดจันทาราม วัดท่าซุง

วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง วัดสวย อุทัยธานี แห่งนี้ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดอุทัยธานีเลยทีเดียวค่ะ จุดเด่นของที่นี่ คือ วิหารแก้ว 100 เมตร ด้านในวิหารมีโลงบรรจุองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่เที่ยวอุทัยธานี ซึ่งเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วไป และ พระพุทธชินราชจำลอง ให้เราได้สักการะขอพรกันนั่นเอง

 

2. เขาสะแกกรัง  เขาสะแกกรัง เดิมที่นี่เคยถูกเรียกว่า เขาแก้ว นั่นเองค่ะ ปัจจุบันเขาสะแกกรังเป็นสถานที่ที่ชาวอุทัยธานีนับถือ และนิยมเดินทางมากราบไหว้ ทำบุญ ขึ้นบันได 449 ขั้น สู่ยอดเขาสะแกกรัง ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง

ที่เที่ยวอุทัยธานี อีกทั้งด้านบนยอดเขายังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และเป็นจุดมวิวสวยๆ ของอุทัยธานีค่ะ และยังเป็นที่ตั้งของ วัดสังกัสรัตนคีรี วัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 ที่ประดิษฐานของ ที่เที่ยวอุทัยธานี  พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ปางมารวิชัย อายุ 600 – 700 ปี เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอุทัยธานี มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วนั่นเอง

 

 

3. วัดอุโปสถาราม หนึ่งวัดที่สำคัญประจำจังหวัดอุทัยธานี ก็คือ วัดอุโปสถาราม แห่งนี้ เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดโบสถ์มโนรมย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง

ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร ที่เที่ยวอุทัยธานี  เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือภาพพระพุทธเจ้าเสด็จที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง โปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ที่สวยงามมากๆ เลยทีเดียวค่ะ รวมถึงมี มณฑปแปดเหลี่ยม ที่งดงามไม่แพ้กันด้วย

 

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

คำขวัญประจำจังหวัด : อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ ที่เที่ยวอุทัยธานีไปเช็คอินเที่ยวเมืองรอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสะเดา (Azadirachta indica var. siamensis)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์ (Cochlospermum regium)

สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลาแรด (Osphronemus goramy)

ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ

ดูบอลออนไลน์