paithiaokan
Search
Close this search box.

เที่ยวอยุธยา  ประวัติเมืองอยุธยา

 

เที่ยวอยุธยา 

 

เที่ยวอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา 

 

เคยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัด เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีอำเภอเมือง แต่มี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ชาวบ้านโดยทั่วไปนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร

 

เที่ยวอยุธยา   พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี

 

กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้าง ยังมีคนที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่และมีราษฎรที่หลบหนีไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง เที่ยวอยุธยา  จนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า “เมืองกรุงเก่า”

 

เมื่อ พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา  ทรงยกเมืองกรุงเก่าขึ้นเป็น หัวเมืองจัตวา เช่นเดียวกับในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ โดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้น โปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้รวมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน 3-4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 โปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี พระพุทธบาท ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ

 

เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา  ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี รวมเมืองพระพุทธบาทเข้ากับเมืองสระบุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และในปี พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อจาก “มณฑลกรุงเก่า” เป็น “มณฑลอยุธยา”

 

ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามีความสำคัญทางการบริหาร ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ การปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนา เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา  เมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

 

เที่ยวอยุธยา สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก
ตราประจำจังหวัด : รูปสังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพานแว่นฟ้าภายในปราสาทใต้ต้นหมัน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : หมัน (Cordia dichotoma)
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกโสน (สะ-โหน) (Sesbania aculeata)
สัตว์น้ำประจำจังหวัด : กุ้งก้ามกรามหรือกุ้งสมเด็จ (Macrobrachium rosenbergii)

 

ประวัติการแบ่งเขตการปกครอง
ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ ในสมัยอาณาจักรอยุธยามีการแบ่งการปกครองในราชธานีออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ เที่ยวอยุธยา ได้แก่ การปกครองภายในบริเวณกำแพงเมือง และภายนอกบริเวณกำแพงเมือง โดยในบริเวณกำแพงเมืองก็จะแบ่งออกเป็น 4 แขวง ได้แก่ แขวงขุนธรณีบาล

 

เที่ยวอยุธยา แขวงขุนโลกบาล แขวงขุนธราบาล และแขวงขุนนราบาล ต่อมาในสมัยอาณาจักรธนบุรีจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รวมทั้ง 4 แขวงภายในกำแพงเมืองเป็นแขวงเดียวกัน เรียกว่า แขวงรอบกรุง และขยายอาณาเขตออกมาเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และต่อมาเปลี่ยนมาเป็นอำเภอรอบกรุง อำเภอกรุงเก่า และอำเภอพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ตามลำดับ เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา 

 

ส่วนการปกครองภายนอกบริเวณกำแพงเมือง บริเวณนอกกำแพงเมืองแบ่งออกเป็น 3 แขวง ได้แก่ แขวงขุนนคร แขวงขุนอุทัย และแขวงขุนเสนา และต่อมามีการแบ่งออกเป็นแขวงต่าง ๆ ดังนี้ เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา

 

แขวงขุนนคร อยู่ทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของกำแพงพระนครตั้งแต่ลำน้ำลพบุรีและลุ่มน้ำป่าสัก ต่อมามีการแบ่งออกเป็นแขวง คือ ทางด้านตะวันตกเป็นแขวงนครใหญ่ และด้านตะวันออกเป็น แขวงนครน้อย ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ

 

แขวงขุนอุทัย เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา อยู่ทางใต้ตั้งแต่เขตของแขวงขุนนครตลอดลงมายังมายังแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันออก ต่อมาได้มีการแบ่งออกเป็นแขวง คือ แขวงอุทัยใหญ่ และแขวงอุทัยน้อย

เที่ยวอยุธยา แขวงขุนเสนา อยู่ทางด้านตะวันตกมีอาณาเขตด้านเหนือจรดตะวันตกเฉียงใต้ของแขวงขุนนครและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาได้มีการแบ่งออกเป็นแขวง คือ แขวงเสนาใหญ่ ทางด้านตะวันตก และแขวงเสนาน้อย ทางด้านตะวันออก ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ

 

 

ปักหมุด ที่เที่ยวอยุธยา เที่ยวใกล้กรุงเทพ

1. วัดใหญ่ชัยมงคล

เที่ยวอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวย แลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเลยก็ว่าได้ค่ะ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น คือในรัชสมัยของ สมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง จุดเด่นของวัดใหญ่ก็คือ พระเจดีย์ชัยมงคล ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งทรงมีชัยในยุทธหัตถี และด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา

 

 

2. ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวคึกคักแทบทุกวัน เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา  สร้างขึ้นโดยมีคอนเซ็ปต์คงความเป็นกรุงเก่าของพระนครศรีอโยธยาในอดีตมาไว้ เพื่อให้เราได้อินกับบรรยากาศของกรุงเก่านั่นเองค่ะ แม้ไม่ใช่ตลาดเก่าดั้งเดิม แต่ก็มีกลิ่นอายของกรุงเก่าอย่างเต็มเปี่ยม เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่พลาดไม่ได้เลยถ้ามาเที่ยวอยุธยา

 

3. วัดไชยวัฒนาราม

ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ  วัดไชยวัฒนาราม เป็นโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัดหลวงที่มีความสำคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่ใช้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย

 

 

4. พระราชวังบางปะอิน

ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ   พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสร้างขึ้นโดย สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยปัจจุบันนี้ เป็นพระราชวังที่อนุญาตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา

 

 

อยุธยา 2023 เที่ยวชมโบราณสถาน

พระนครศรีอยุธยา หรือที่เราเรียกสั้นๆ เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา  กันว่า อยุธยา เป็นจังหวัดทางภาคกลางที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ลักษณะเป็นเกาะกลางล้อมรอบด้วยแม่น้ำที่เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและมียุคที่รุ่งเรืองที่สุด จนเคยได้รับฉายาจากคนสมัยก่อนว่า “เวนิสตะวันออก” ปัจจุบันถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่ควรค่าต่อการศึกษาและอนุรักษ์ไว้  ที่เที่ยวอยุธยา2023เที่ยวใกล้กรุงเทพ

25 ที่เที่ยวอยุธยา 2023 เที่ยว ชมโบราณสถาน เดิน ตลาด ชมธรรมชาติ

 

1 วัดใหญ่ชัยมงคล
2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร
3 หมู่บ้านญี่ปุ่น Japanese Village
4 หมู่บ้านโปรตุเกส
5 ตลาดน้ำอโยธยา
6 วัดราชบูรณะ
7 วัดมหาธาตุ
8 วัดพระศรีสรรเพชญ์
9 วัดโลกยสุธาราม
10 อยุธยา ไนท์มาร์เก็ต
11 วังช้างอยุธยา แล เพนียด
12 สวนสาธารณะบึงพระราม
13 วัดพระงาม คลองสระบัว
14 ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง
15 Ayutthaya Retreat
16 วัดไชยวัฒนาราม
17 พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด
18 รักษ์นา คาเฟ่
19 วัดนักบุญยอแซฟ
20 ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค
21 พระนคร คาซ่า
22 พระราชวังบางปะอิน
23 วัดนิเวศธรรมประวัติ
24 ทุ่งบัวแดง
25 Moso Yodia Cafe and Bar

ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี

ดูบอลออนไลน์