paithiaokan
Search
Close this search box.

พระบรมมหาราชวัง วัดหน้าเที่ยวช่วงมกราคมปี 2567

พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชวังอันงดงามที่ประทับตราของกษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือแห่งราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยของพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ

พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 5 พระบรมมหาราชวังตั้งตระหง่านใจกลางกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับในปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่ใช่ที่ประทับของกษัตริย์อีกต่อไป แต่สถานที่สำคัญอันโดดเด่นแห่งนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีสำคัญๆ ทุกปี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2549) มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึง 8,995,000 คน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์และสถาปนาราชวงศ์จักรี

พระองค์ทรงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีไปยังหมู่บ้านที่เรียกว่าบางกอกบนฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีในอนาคต การก่อสร้างพระบรมมหาราชวังอันงดงามเริ่มต้นพร้อมกับการสถาปนาเมืองในปี พ.ศ. 2325 (พ.ศ. 2325)

เพื่อเป็นเกียรติแก่มรดกของขุนนางผู้มั่งคั่งและชาวจีนที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งใหม่ไปยังที่ตั้งใหม่ ครอบคลุมตั้งแต่คลองทางใต้ของวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองทางตอนเหนือของวัดซัมผึ้ง ความพยายามครั้งสำคัญนี้เริ่มต้นในวันที่ 22 เมษายน ทันทีหลังจากการยกเสากลางของเมืองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันก่อน

การก่อสร้างพระบรมมหาราชวังอันรุ่งโรจน์ได้เริ่มขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม ก่อนพิธีราชาภิเษกครั้งใหญ่ในวันที่ 13 มิถุนายน ในช่วงเวลานี้ พระราชวังอันงดงามได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างไม้และล้อมรอบบริเวณพระราชพิธีเพื่อให้ประกอบพิธีราชาภิเษกอันเป็นมงคลได้สำเร็จ

สืบสานตำนานนี้ต่อไปในปี พ.ศ. 2326 พระมหากษัตริย์ผู้มีชื่อเสียงได้แสดงพระเมตตาอีกครั้งโดยทรงบัญชาให้เปลี่ยนโครงสร้างไม้ของพระราชวังเป็นกำแพงอิฐอันสง่างาม พร้อมทั้งสร้างประตูรอบพระบรมมหาราชวังด้วย นอกจากนี้ พระมหากษัตริย์ทรงโปรดให้สร้างวัดศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณพระราชวังที่เรียกว่าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตอันเป็นที่เคารพนับถือ เมื่อสร้างพระอุโบสถอันวิจิตรงดงามแล้วเสร็จ พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันวิจิตรบรรจงยิ่งใหญ่ตามประเพณีอันเป็นอมตะของราชวงศ์อันเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2328

 

 

>>>> ข่าวท่องเที่ยวไทย