paithiaokan
Search
Close this search box.

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประเมินมาตรฐาน

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมฟรี !

 

เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Online ในหัวข้อ “มารู้จักกับมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว 13 มาตรฐาน” ได้แก่

 

  • มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ดูนก ดูผีเสื้อ ดูพรรณไม้ป่า ล่องแก่ง ปีนหน้าผา ดำน้ำ
  • การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) แคนู/คายัค (Canoe/Kayak)
  • มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว
  • มาตรฐานการจัดกิจกรรม Eco Lodge เพื่อการท่องเที่ยว
  • มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ตสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว
  • มาตรฐานการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การยกระดับมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวไทยให้ปลอดภัยและยั่งยืน การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อการรับรองมาตรฐาน และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวไทย 13 มาตรฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. (คุณผาสุก จีระพันธ์ และคุณจิราวรรณ แก่นไทย) โทร. 089 900 5308 สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ คลิ๊ค และสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมิน ได้ที่ คลิ๊ค