paithiaokan
Search
Close this search box.

กรมท่องเที่ยว หลังเศรษฐกิจฟื้นจากโควิด-19

กรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19

กรมท่องเที่ยว    กรมการท่องเที่ยวได้เร่งแก้ปัญหาแรงงานภาคการท่องเที่ยวและบริการขาดแคลน หลังเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมุ่งสร้างมาตรการระยะสั้น กลาง และยาว ทั้งเพิ่มช่องทางจัดหางาน, พัฒนาทักษะการ

 

กรมท่องเที่ยว

ทำงาน, เพิ่มตำแหน่งงานหรือสัญชาติแรงงานต่างด้าว, รับนักศึกษาฝึกงานและให้ค่าตอบแทนการทำงาน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการสอนด้านท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะสั้น ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยการเพิ่มช่องทางในการจัดหางาน การจัดอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน การศึกษาการจ้างแรงงานต่างชาติ

 

 

แบบชั่วคราว การพิจารณาเพิ่มตำแหน่งงานหรือสัญชาติในเอ็มโอยูแรงงานต่างด้าว การจ้างงานระยะสั้นสำหรับผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมและผู้สูงอายุ รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและให้ค่าตอบแทนการทำงาน ตลอดจนการขยายฐานการจ้างงานให้สามารถจ้างแรงงานที่เป็นยุวชนได้

 

ส่วนระยะกลางจะปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ การนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาปรับเป็นรายวิชา การพัฒนาแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ให้สมบูรณ์ การจัดทำ Credit Bank รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของแรงงานต่างชาติในการขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant B ส่วนระยะยาว

 

ต้องปรับรูปแบบการจ้างงานบางตำแหน่งงานเป็นการจ้างงานรายชั่วโมง, ปรับปรุงหลักสูตรการสอนด้านท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ, การจัดทำดัชนีชี้นำธุรกิจท่องเที่ยว

 

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการและแรงงาน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ