paithiaokan

กรมการท่องเที่ยว เจรจาดึงผู้สร้างรายใหญ่ของจีนลงทุนในไทยกว่า 750 ล้านบาท

กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 13

กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว     นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 13 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า “กรมการท่องเที่ยว โดยกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ (Thailand Film Office) ได้เข้าร่วมออกคูหานิทรรศการในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่งเป็นครั้งแรก

 

ซึ่งเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีน ภายในงานนอกจากมีการประกาศรางวัลภาพยนตร์สาขาต่างๆ แล้ว ยังมีการเจรจาธุรกิจซื้อขายภาพยนตร์ จัดแสดงอุปกรณ์การถ่ายทำและการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์

 

โดยมีประเทศต่างๆ ร่วมออกคูหา อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศมาเลเซีย ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน เป็นต้น การเดินทางมาปักกิ่งครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น”

 

กรมการท่องเที่ยวได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากการเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่งในครั้งนี้สามารถเชิญชวนและสร้างความสนใจให้แก่ผู้สร้างภาพยนตร์จากจีนพิจารณาเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยได้กว่า 7 ราย ประเมินเม็ดเงินลงทุนในไทยกว่า 750 ล้านบาท

 

ซึ่งกรมการท่องเที่ยวเตรียมสานต่อความสำเร็จนี้อย่างต่อเนื่อง ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะเจรจาดึงผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลกมาถ่ายทำในไทยได้อย่างดียิ่ง