paithiaokan

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจ มั่นใจประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจ

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจ แนะนำนักท่องเที่ยวจีนเลือกซื้อทัวร์คุณภาพ

 

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจ

กรมการท่องเที่ยวมั่นใจ    การท่องเที่ยว เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

 

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เน้นย้ำและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวหา

 

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นปัญหาในวงจรการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว นำมาซึ่งปัญหาการหลอกลวง ความปลอดภัย เกิดการรั่วไหลของรายได้การท่องเที่ยวที่ไม่ถึงผู้ประกอบการคนไทย และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

 

ในโอกาสร่วมรับประทานอาหารเมื่อเร็วๆ นี้ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้พูดคุยหารือกับ นางพัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการต่างๆ

 

ในการรองรับนักท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีแผนจะดำเนินการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นทั้งสองฝ่าย